Trimethylsilyl 3-aminopropanoate

Trimethylsilyl 3-aminopropanoate