3-[p-Chlorophenyl]-5-[trichloromethyl]-1,2,4-oxadiazole

3-[p-Chlorophenyl]-5-[trichloromethyl]-1,2,4-oxadiazole