7-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane

7-Dimethyl(ethenyl)silyloxytridecane