Benzene, [(2,2-dimethoxyethyl)sulfonyl]-

Benzene, [(2,2-dimethoxyethyl)sulfonyl]-