Ethylmalonate, ethyltrimethylsilyl ester

Ethylmalonate, ethyltrimethylsilyl ester