Octanoic acid, 2,2-dichloro-3-[(trimethylsilyl)oxy]-, ethyl ester

Octanoic acid, 2,2-dichloro-3-[(trimethylsilyl)oxy]-, ethyl ester