2-Piperidone, 1-(trimethylsilyl)-3-[(trimethylsilyl)amino]-

2-Piperidone, 1-(trimethylsilyl)-3-[(trimethylsilyl)amino]-