2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethanol

2-[(Trimethylsilyl)oxy]ethanol