1-(t-Butyldimethylsilyl)-4-(2,2-dimethyl-6-methylene-cyclohexyl)-butan-1-ol

1-(t-Butyldimethylsilyl)-4-(2,2-dimethyl-6-methylene-cyclohexyl)-butan-1-ol