3,5,6-trichloro-4-[(3-fluorophenyl)amino]pyridine-2-carbonitrile

3,5,6-trichloro-4-[(3-fluorophenyl)amino]pyridine-2-carbonitrile