4-Chloro-3-nitrophenyl 4-bromophenyl sulfone

4-Chloro-3-nitrophenyl 4-bromophenyl sulfone