2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl 3-chlorobenzoate

2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl 3-chlorobenzoate