2-Oxiranecarboxylic acid, 3-(2,2-dimethoxyethyl)-3-methyl-, methyl ester

2-Oxiranecarboxylic acid, 3-(2,2-dimethoxyethyl)-3-methyl-, methyl ester