1-Bromo-2-(methylsulfanyl)ethane

1-Bromo-2-(methylsulfanyl)ethane