1-(2,2-dimethoxyethyl)-1-methylguanidine

1-(2,2-dimethoxyethyl)-1-methylguanidine