1-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

1-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane