Ethyl 3-hydroxy-5,5-dimethoxy-3-methylpentanoate

Ethyl 3-hydroxy-5,5-dimethoxy-3-methylpentanoate