8-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

8-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane