7-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

7-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane