6-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

6-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane