5-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

5-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane