4-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

4-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane