3-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

3-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane