2-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane

2-Dimethyl(isopropyl)silyloxypentadecane