7-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane

7-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane