6-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane

6-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane