4-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane