3-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane

3-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane