2-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane

2-Dimethyl(isopropyl)silyloxytridecane