6-Dimethyl(ethyl)silyloxytetradecane

6-Dimethyl(ethyl)silyloxytetradecane