2-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane

2-Ethyl(dimethyl)silyloxypentadecane