3-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane

3-Ethyl(dimethyl)silyloxytetradecane