3-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane

3-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane