2-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane

2-Ethyl(dimethyl)silyloxytridecane