2-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane

2-Ethyl(dimethyl)silyloxydodecane