4-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane

4-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane