3-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane

3-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane