6-Ethyl-3-dimethyl(isopropyl)oxydecane

6-Ethyl-3-dimethyl(isopropyl)oxydecane