3-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytetradecane

3-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytetradecane