2-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytetradecane

2-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytetradecane