6-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane

6-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane