5-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane

5-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane