2-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane

2-Dimethyl(dichloromethyl)silyloxytridecane