8-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane

8-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane