7-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane

7-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane