6-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane

6-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane