5-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane

5-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane