4-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane

4-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane