3-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane

3-Dimethyl(chloromethyl)silyloxypentadecane