7-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane

7-Dimethyl(chloromethyl)silyloxytetradecane